Úvod

Architekti a projektanti Projektovej a architektonickej kancelárie PRO ARCH s.r.o. sa zaoberajú navrhovaním a projektovaním všetkých typov stavieb a budov v odbore Pozemné stavby a Statika nosných konštrukcií , od bytových a občianskych stavieb, až po priemyslové a poľnohospodárske objekty. Stavby navrhujeme od ideového zámeru investora, až po jeho realizáciu v rátane autorskej a technickej pomoci počas realizácie stavby. Naše služby sa týkajú tak stavieb nových – na „zelenej lúke“ ,ako aj stavieb existujúcich – rekonštruovaných, prípadne inak upravovaných.

Zaoberáme sa tvorbou Územno plánovacej dokumentácie, od urbanistických plánov obcí a miest až po zastavovacie plány zón.

Spracovávame dokumentáciu stavieb od prvých návrhov, štúdií cez predprojektovú, projektovú prípravu až po výrobnú a dodávateľskú dokumentáciu . Naším výsledkom v tomto procese sú Projekty pre územné rozhodnutie, Projekty pre stavebné povolenie a Realizačné projekty.

Naši architekti navrhujú a v spolupráci s dodávateľmi komponentov zabezpečujú interiérové dotvorenie priestorov, od rodinných domov cez kancelárske priestory po náročné interiéry hotelov a wellness. Vytvárame projekty záhrad a sadových úprav priestorov obcí a miest a v spolupráci so záhradnými firmami zabezpečujeme ich realizáciu .

V rámci Tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a budov máme kvalifikáciu SKSI pre energetickú certifikáciu budov, ktorú vykonávame podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o Energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon ukladá od 1.januára 2008 povinnosť Energetickej certifikácie budov.

Samostatnou kapitolou našej projektovej činnosti je spolupráca v oblasti prefabrikácie železobetónových konštrukcií s výrobnými podnikmi PREFA. Vypracovávame pre ne dielenskú dokumentáciu prvkov železobetónových skeletových konštrukcií v rátane vopred predpätých prvkov .

V oblasti oceľových konštrukcií navrhujeme a spracovávame Realizačnú dokumentáciu nosných konštrukcií stavieb, na požiadanie výrobcu konštrukcií vypracovávame Dielenskú dokumentáciu.

V stavebno právnom povoľovacom procese zabezpečujeme pre zákazníka v rámci inžinierskej činnosti Územné rozhodnutia stavieb, Stavebné povolenia stavieb, po výstavbe Kolaudačné rozhodnutia a Užívacie povolenia stavieb.

ProArch
Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © ProArch. All rights reserved.