O firme

Architektonická a projektová kancelária PRO ARCH Ružomberok vznikla na začiatku 90 –tych rokov minulého storočia , keď po rozpade štátnych projektových ústavov pracovníci KOVOPROJEKTY Bratislava, závodu Ružomberok, vytvorili projektovú skupinu MIRKON Inžiniering , ktorá sa v roku 1994 premenovala na PRO ARCH Ružomberok – projektová a architektonická kancelária. Na trhu sme dve desaťročia a za ten čas sme spolu s transformáciou spoločnosti čelili náročným výzvam v procese investičných a stavebných premien z plánovanej na trhovú ekonomiku . Zároveň sme sa aktívne zapájali do úplnej digitalizácie projektového a inžinierskeho procesu prípravy a realizácie stavieb .

Naše zameranie ako projektovej a inžinierskej organizácie je príprava stavieb a zabezpečovanie projektovej dokumentácie v odbore pozemných stavieb, t.j. priemyselných, občianskych a poľnohospodárskych stavieb .

Projektová kancelária má oprávnenie v zmysle zákona SNR č.138/1992 zb. v znení neskorších zmien a doplnkov o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

V deväťdesiatich rokoch sme projektovali stavby pre rodiace sa podnikateľské subjekty a taktiež stavby občianske a cirkevné . Následne sa naša kancelária podieľala na projektových prácach pri výstavbe obchodných centier a priemyselných závodoch , poväčšine pri navrhovaní nosných konštrukcií a zakladania.

Pre podniky stavebnej priemyselnej prefabrikácie sme pre stavby obchodných reťazcov a priemyselných podnikov spracovávali výrobnú a montážnu dokumentáciu výrobkov – prvkov montovaných skeletov.

V poslednom období ponúkame služby pri návrhu stavieb z hľadiska tepelnej ochrany stavebných objektov a  následnej Energetickej certifikácie pri kolaudačnom konaní.

Kancelária PRO ARCH s.r.o. komplexne zabezpečuje projektovú dokumentáciu stavby ako celok, alebo po jednotlivých objektoch a stupňoch.

ProArch
Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © ProArch. All rights reserved.